REGULAMIN ORGANIZACYJNY TURNIEJÓW organizowanych przez Polskie Towarzystwo Saunowe.

ORGANIZATOR:

1. Organizatorem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest:

Polskie Towarzystwo Saunowe z siedzibą w Katowicach ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS: 0000512573, REGON: 243587250, NIP: 6312653790

TURNIEJE I ICH TERMINY:

2. Turnieje organizowane przez Polskie Towarzystwo Saunowe:

PTS Classic: 11-12 maja 2024 / 1-2 marca 2025 / 7-8 marca 2026 / 6-7 marca 2027

PTS Freestyle: 9-10 listopada 2024 / 8-9 listopada 2025 / 7-8 listopada 2026 / 13-14 listopada 2027

Sauna Herbal Cup Poland: (termin zostanie podany po ustaleniu z Organizatorem finałów).

GOSPODARZE TURNIEJÓW:

3. Gospodarzami turniejów organizowanych przez PTS mogą być obiekty, które spełnią warunki techniczne i organizacyjne określone w umowie z Organizatorem i wyrażą chęć organizacji wybranej edycji turnieju, oraz prawidłowo wypełnią i prześlą właściwy formularz zgłoszenia gospodarza dostępny na stronie wybranego turnieju w zakładce „Gospodarze”, a następnie podpiszą umowę na organizację danej edycji turnieju. Wzory umów dot. organizacji turniejów PTS stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i są do wglądu na stronach internetowych turniejów.

4. Nabór zgłoszeń gospodarzy turnieju trwa przez cały rok, jednak nie później niż do trzech miesięcy przed terminem danej edycji turnieju z zast pkt 4a. W przypadku więcej niż jednego zgłoszenia, ostatecznego wyboru miejsca organizacji turnieju dokonuje Organizator po analizie wszystkich zgłoszeń i konsultacji z kandydatami. Zgłoszenia możliwe są tylko w formie pisemnej, za pomocą właściwego formularza.

            4a – termin zgłoszeń gospodarzy PTS Classic 2024 mija 30 marca 2024.

5. Korzyści wynikające ze statusu Gospodarza turnieju PTS:

– ogólnopolska promocja obiektu Gospodarza w środowisku saunowym za pośrednictwem kanałów informacyjnych Polskiego Towarzystwa Saunowego

– większa rozpoznawalność w środowisku saunowiczów z całego kraju

– promocja na stronie internetowej turnieju, plakatach, materiałach drukowanych promujących turnieje
i w mediach będących patronami turnieju oraz za pomocą ogólnopolskich kanałów informacyjnych PTS

– 100% wpływów z biletów na turniej

6. Gospodarz turnieju otrzymuje następujące formy promocji:

– duże logo na stronie głównej danej edycji turnieju oraz w dziale Gospodarz turnieju z linkiem do swojej strony internetowej

– duże logo z przodu koszulki turniejowej, tuż pod logo turnieju (ogólny wzór koszulki stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu)

– duże logo we wszystkich videoklipach promujących turniej emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– logo na plakatach i innych materiałach drukowanych promujących turniej

– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju

– organizacja atrakcyjnych konkursów towarzyszących w dniu wydarzenia przeprowadzane przez Organizatora i promowane za pośrednictwem jego kanałów informacyjnych. 

ZAWODNICY:

7. Zawodnikiem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest saunamistrz, który zgłosi swój udział
w wybranym turnieju na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, oraz regulaminie turnieju,
w którym chce wziąć udział. Regulaminy poszczególnych turniejów są dostępne na ich stronach internetowych:

PTS Classic: http://turniej.saunowy.pl/regulaminy/
PTS Freestyle: https://www.puchar.saunowy.pl/regulaminy
Sauna Herbal Cup Poland: https://www.herbal.saunowy.pl/regulaminy

 8. Zgłoszenie uczestnictwa w wybranym turnieju organizowanym przez PTS odbywa się za pomocą formularza zgłoszeń, dostępnego na stronie wybranego turnieju. Organizator każdorazowo poinformuje o terminie zgłoszeń na daną edycję turnieju, publikując formularz zgłoszeniowy na stronie turnieju, w terminach określonych w regulaminach poszczególnych edycji. 

9. Saunamistrz zgłaszając swój udział w wybranym turnieju, jest zobowiązany prawidłowo wypełnić
i przesłać formularz zgłoszenia w terminie określonym przez Organizatora. O wpisie na listę startową / rezerwową decyduje kolejność prawidłowo dokonanych zgłoszeń.

10. Po dokonaniu zgłoszenia, jeśli wymaga tego regulamin danego turnieju, zawodnicy zakwalifikowani na listę startową zobowiązani są do dokonania opłaty startowej w kwocie i terminie określonym w regulaminie danego turnieju. Wysokość opłaty startowej na daną edycję turnieju określa regulamin tej edycji.

11. Saunamistrzowie będący członkami Polskiego Towarzystwa Saunowego i niezalegający ze składkami członkowskimi, mają pierwszeństwo zapisu na liście startowej danego turnieju niezależnie od dnia i godziny dokonania prawidłowego zgłoszenia, pod warunkiem, że zgłoszenie następuje
w regulaminowym terminie. W formularzu zgłoszeń należy w odpowiednim polu podać numer swojej karty członkowskiej.

12. Zawodnicy zakwalifikowani do turnieju w ramach opłaty startowej otrzymują:

– koszulkę turniejową

– zaplecze lokalowe w obiekcie gospodarza do przygotowania się do seansów turniejowych, odpoczynku, a w przypadku turnieju herbal miejsce do przygotowania peelingów

– bezpłatny wstęp do obiektu gospodarza turnieju w dniach trwania turnieju

– nocleg  ze śniadaniem pomiędzy poszczególnymi dniami turnieju

– obiad w obiekcie gospodarza w dniu turnieju

– wodę pitną i elektrolity

– dyplom udziału lub zajęcia danego miejsca w turnieju

SĘDZIOWIE

13. Skład Sędziowski na dany turniej jest wybieramy z grona Sędziów PTS i ogłaszany na stronie internetowej danego turnieju najpóźniej na dwa tygodnie przed terminem danej edycji.

14. Sędziowie turnieju otrzymują:

– koszulkę turniejową

– zaplecze lokalowe w obiekcie gospodarza do sędziowania

– bezpłatny wstęp do obiektu gospodarza turnieju w dniach trwania turnieju

– nocleg  ze śniadaniem pomiędzy poszczególnymi dniami turnieju

– obiad w obiekcie gospodarza w dniu turnieju i  przekąski

– wodę pitną i elektrolity, napoje, kawa, herbata

SPONSORZY:

15. Sponsorem wybranego turnieju Organizowanego przez PTS może być:

– obiekt saunowy respektujący zasady poprawnego saunowania

– dowolny podmiot działający w branży saunowej i okołosaunowej, lub niezwiązany z branżą saunową, który wesprze organizację turnieju i prześle ofertę sponsorską za pomocą właściwego formularza zgłoszeń dostępnego na stronach turniejów PTS w dziale Sponsorzy

16. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru ofert sponsorskich.

17. Podział sponsorów:

            sponsor tytularny / sponsorzy generalni – podmioty, których wsparcie stanowi wartość          strategiczną dla organizacji turnieju. Są to podmioty fundujące najważniejsze elementy   organizacyjne   funkcjonowania turnieju jak koszty organizacji, promocji,  zaplecza            noclegowego, medali i statuetek, koszulek i nagród dla zawodników.

            sponsorzy turnieju głównego – podmioty które mają największy po sponsorach          generalnych wkład w organizację turnieju w postaci zarówno wsparcia finansowego jak
            i nagród dla zawodników.

            sponsorzy konkursów towarzyszących – podmioty, które są sponsorami nagród
            w konkursach towarzyszących.

            sponsorzy dodatkowi – podmioty, które wystawiają zawodnika na turniej jako swojego             reprezentanta i fundują mu opłatę startową.   

18. Sponsorzy turnieju głównego i konkursów towarzyszących mogą przesyłać oferty sponsorskie za pomocą formularza dostępnego na stronie wybranego turnieju w dziale sponsorzy. Formularz określa dane sponsora, rodzaj i zakres wsparcia. Oferty można przesyłać w ciągu całego roku na wybraną edycję danego turnieju dostępną w formularzu. Termin zgłoszeń ofert sponsorskich upływa najpóźniej na 30 dni przed terminem danej edycji turnieju. Dokładny termin zgłoszeń określa każdorazowo Organizator.

Linki do formularzy:

PTS Classic: http://turniej.saunowy.pl/formularz-zgloszenia-sponsora/
PTS Freestyle: http://puchar.saunowy.pl/formularz-zgloszenia-sponsora/
Sauna Herbal Cup Poland: http://herbal.saunowy.pl/formularz-zgloszenia-sponsora

19.  Sponsor generalny otrzymuje następujące formy promocji:

– duże logo na stronie głównej turnieju oraz w dziale sponsorzy z linkiem do swojej strony internetowej
– duże logo na plecach koszulki turniejowej
– duże logo we wszystkich videoklipach promujących turniej emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza
– logo na plakatach i innych materiałach drukowanych promujących turniej
– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju
– możliwość ustawienia własnych materiałów promocyjnych w postaci bannerów, rollupów i wyłożenia ulotek i organizacji innych form promocji na miejscu podczas turnieju – do ustalenia z Organizatorem

20.  Sponsorzy turnieju głównego otrzymują następujące formy promocji:

– logo na stronie głównej turnieju oraz w dziale sponsorzy z linkiem do swojej strony internetowej
– logo na planszy sponsorów turnieju głównego we wszystkich videoklipach promujących turniej, emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju
i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza
– promocję w mediach społecznościowych Organizatora
– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników turnieju
– możliwość ustawienia własnych materiałów promocyjnych w postaci bannerów, rollupów i wyłożenia ulotek, oraz organizacji innych form promocji na miejscu podczas turnieju

21.  Sponsorzy konkursów towarzyszących otrzymują następujące formy promocji:

– logo w dziale sponsorzy z linkiem do swojej strony internetowej
– logo na planszy sponsorów konkursów towarzyszących we wszystkich videoklipach promujących turniej, emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez patronów medialnych turnieju i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza
– wyczytanie nazwy sponsora oraz sponsorowanej nagrody podczas ogłaszania wyników konkursów towarzyszących
– możliwość ustawienia własnych materiałów promocyjnych w postaci  bannera lub rollupu i wyłożenia ulotek na miejscu podczas turnieju

22.  Sponsorzy dodatkowi otrzymują następujące formy promocji:

– logo przy nazwisku sponsorowanego zawodnika na stronie internetowej turnieju wraz z linkiem do swojej strony internetowej

– logo przy nazwisku sponsorowanego zawodnika w videoklipie promującym zawodników, emitowanym na stronie internetowej Organizatora, w mediach społecznościowych, oraz przez patronów medialnych turnieju i na telebimach w dniu turnieju

23. Za zgodą Organizatora i Gospodarza, sponsorzy mogą otrzymać możliwość dystrybuowania
i sprzedaży własnych produktów i usług w wyznaczonym miejscu i na zasadach określonych przez Gospodarza turnieju (wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu).

24. Małe logo na plecach koszulki turniejowej otrzymuje sześciu sponsorów z największą wartością wkładu.

PATRONI MEDIALNI:

25. Patronem medialnym turnieju może być każda stacja telewizyjna i radiowa oraz redakcja gazety czy czasopisma, działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która obejmie imprezę patronatem na zasadach ustalonych z Organizatorem na podstawie przesłanego do stacji wniosku o patronat medialny.

26. Patroni medialni otrzymają formy promocji wynikające z indywidualnych warunków patronatu
a także:

 – logo na stronie głównej turnieju i w dziale „patroni medialni” z linkiem do swojej strony internetowej
– logo na planszy patronów medialnych we wszystkich videoklipach promujących turniej, emitowanych w Internecie, na telebimach w dniu turnieju, oraz przez innych patronów medialnych turnieju
i w mediach społecznościowych Organizatora i Gospodarza

– wyczytanie nazwy patrona medialnego podczas ogłaszania wyników konkursów towarzyszących

27. Organizator rozsyła wnioski o patronaty medialne nad daną edycją danego turnieju przez cały rok, najpóźniej jednak na 60 dni przed planowanym turniejem. Zamknięcie listy patronów medialnych nad daną edycją turnieju następuje najpóźniej na 30 dni przed turniejem.

PATRONI HONOROWI:

28. Patronem honorowym danej edycji turnieju może być każda jednostka administracji rządowej
i jednostka samorządowa, na której terenie odbywa się dana edycja turnieju. Wnioski o patronaty są składane przez Organizatora u właściwych podmiotów na minimum 30 dni przed turniejem. Patroni honorowi otrzymują promocję wynikającą z przyznanego patronatu.

KOSZULKA TURNIEJOWA

29. Koszulka turniejowa jest elementem promującym turniej, jego sponsorów generalnych oraz sponsorów z największym wkładem w organizację. Wkład sponsorski obliczany jest na podstawie wartości rynkowej produktów i usług oferowanych w ramach oferty sponsorskiej.

30. Koszulka turniejowa jest produkowana w dwóch wariantach – w wersji dla zawodników, oraz w wersji pamiątkowej. Wzór koszulki stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

31. Koszulka w wersji dla zawodników i organizatorów jest produkowana wyłącznie w ilości wynikającej z całościowej liczby zakwalifikowanych zawodników, przedstawicieli organizatora, sędziów oraz wolontariuszy, biorących udział w turnieju i zaangażowanych w organizację.

32. Koszulka w wersji pamiątkowej produkowana jest w ilości wynikającej z liczby indywidualnych zamówień dokonanych wyłącznie przez stronę internetową turnieju.

WOLONTARIAT

33. Członkowie PTS pragnący zaangażować się w pomoc w organizacji turnieju, mogą zgłaszać swój udział w charakterze wolontariuszy przez formularz dostępny na stronie danego turnieju w zakładce wolontariat. Nabór wolontariuszy odbywa się cały rok, najpóźniej do dwóch tygodni przed terminem danej edycji turnieju.

34. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru osób do wolontariatu spośród nadesłanych zgłoszeń.

35. Organizator każdorazowo określi zakres czynności niezbędny do wykonania podczas trwania turnieju oraz dokona podziału wolontariuszy na grupy zadaniowe.

36. Wolontariusze pozostają do dyspozycji Organizatora w zakresie zadań określonych w przydziale czynności dla poszczególnej grupy zadaniowej, oraz wykonywanie zadań określonych przez Organizatora i opublikowanych na stronie internetowej danego turnieju.

37. Wolontariusze zaangażowani w organizację turnieju otrzymują od Organizatora:

– bezpłatny wstęp do obiektu Gospodarza w terminie trwania turnieju

– pamiątkową koszulkę turniejową

Załącznik nr 1.
Wzory umów na organizację turniejów PTS Classic, PTS Freestyle i Sauna Herbal Cup Poland

Umowa z gospodarzem na organizację turnieju PTS Classic – wzór
Umowa z gospodarzem na organizację turnieju PTS Freestyle – wzór
Umowa z gospodarzem na organizację turnieju Sauna Herbal Cup – Poland – wzór

Umowa sponsorska – wzór

Umowa o wolontariat – wzór

Załącznik nr 2.
Wzór koszulki turniejowej
: